TRYGGHETSGARANTI - LES MER

Reisebetingelser

Reisebetingelser
Reisebetingelser
ForsideReisebetingelser

Reisebetingelser

ForsideReisebetingelser

Disse vilkårene regulerer avtaleforholdet mellom Afrikasafari.no (i det følgende reisearrangøren) og reisende (i det følgende den reisende), som kjøper en pakkereise. Avtalen inngås og gjennomføres i overensstemmelse med pakkereiseloven.

1. Avtaleinngåelse

1.1. Inngåelsen

En avtale om kjøp av en pakkereise mellom den reisende og reisearrangøren er inngått og bindende for begge parter når tilbudet aksepteres av den reisende.

Tilbudet aksepteres av den reisende når han/hun bestiller reisen via det sendte tilbudet, ved angivelse av de nødvendige opplysningene som fremgår av bestillingskjemaet samt innbetaling av depositum eller reisens fulle pris. På forhånd har den reisende ved tilkjennegivelse i et ”avkrysningsfelt” mottatt og samtykket i disse generelle vilkårene.

Alternativt bestilles reisen ved at den reisende sender en e-mail til reisearrangøren der det angis tilbudsnummer samt de opplysninger som kreves i henhold til tilbudet, herunder betaling av depositum eller reisens fulle pris, samt samtykker i disse generelle vilkårene.

Den reisende kan også akseptere reisearrangørens tilbud per telefon. Reisearrangøren opplyser – før den reisende aksepterer – den reisende om relevante vilkår for avtalen, samt hvor den reisende kan finne disse generelle vilkårene. Den reisende innbetaler depositum eller reisens fulle pris.

Avtalen anses først som inngått når den reisende i rett tid har innbetalt reisens pris eller et depositum, som angitt i avtalen. Den reisende skal før dette tidspunkt ha mottatt disse generelle vilkårene.

1.2. Reisedokumenter

Reisearrangøren sender etter avtalens inngåelse, uten unødig forsinkelse, reisedokumentene til den reisende.

Forsendelse av reisedokumenter samt annen korrespondanse mellom den reisende og reisearrangøren, inkludert, men ikke begrenset til, endringer i pakkereisen, foretas til den postadressen, e-mailadressen eller andre kontaktformenden den reisende har gjort bruk av i forbindelse med inngåelsen av avtalen.

Den reisende er dessuten forpliktet til at oppgi de kontaktopplysningene som er nødvendige for at reisearrangøren kan kontakte den reisende, både før og under reisen.

Hvis den reisende ikke mottar reisedokumentene innen 3 arbeidsdager, skal den reisende straks kontakte reisearrangøren. Hvis den reisende har oppgitt en e-postadresse, skal den reisende på forhånd sjekke søppelpost-mappen (spam).

Når den reisende mottar reisedokumentene og ”praktiske opplysninger” (se avsnitt 4.3.) har den reisende plikt til å kontakte reisearrangøren omgående dersom opplysningene ikke er i overensstemmelse med det avtalte.

2. Pris og betaling:

2.1. Pris

Reisens pris er en såkalt ”totalpris”, og det innebærer at den inkluderer alle obligatoriske skatter, avgifter samt alle ytterligere gebyrer, omkostninger og eventuelle tillegg relatert til de ytelsene den reisende har kjøpt hos reisearrangøren. I tillegg til ”totalprisen” oppkreves et administrasjonsgebyr som fremgår av både den reisendes tilbud og den reisendes faktura.

På reisemålene kan det forekomme oppkrevning av lokale gebyrer, inngangsbilletter og avgifter som det ikke var mulig at oppkreve ved avtalens inngåelse, da disse betalingene er direkte relatert til lokale regler eller til forbruk av ekstra ytelser utover det som fremgår av avtalen. Det kan også være skikk og bruk å gi drikkepenger til guider og annet personale på reisemålene. Dette er ikke inkludert i ”totalprisen”.

Reisens samlede pris fremgår av den reisendes faktura. Hvis det skjer endringer i den konkrete reisen eller i forutsetningene for denne reisen som følge av forhold hos den reisende, vil det kunne medføre at prisen endres, og ytterligere betaling vil kunne bli oppkrevd.

2.2. Betaling

Misligholder den reisende sin del av avtalen når det gjelder betaling, har reisearrangøren rett til å annullere avtalen. I slike tilfeller har reisearrangøren rett til å få betaling av det beløpet den reisende ville tape etter reglene i avsnitt 6.2., dersom den reisende avbestilte reisen på dagen for den manglende betalingen.

3. Avbestillings- og reiseforsikring:

Reisearrangøren skal før avtaleinngåelsen gi den reisende opplysninger om muligheten for eller forpliktelsen til å tegne en forsikring som dekker den reisendes utgifter ved oppsigelsen av avtalen (avbestillingsforsikring) eller utgiftene til hjemtransport o.l. i tilfelle ulykke, sykdom eller død (reiseforsikring) samt vilkårene for disse forsikringene.

Reisearrangøren mottar provisjon for salg av forsikringer. Ved å henvende seg til  reisearrangøren kan den reisende få informasjon om provisjonens størrelse.

Den reisende er selv ansvarlig for å tegne en forsikring som gir tilstrekkelig dekning.

4. Den reisendes generelle plikter:

4.1. Pass, visum og helsemessige formaliteter (bl.a. vaksiner)

Den reisende skal være i besittelse av et gyldig pass som er gyldig i minimum seks måneder ved reisens slutt samt de dokumentene som er nødvendige for å gjennomføre reisen, blant annet visa og vaksinasjonsbevis.

Reisearrangøren opplyser ved inngåelse av avtalen den reisende om krav til pass og visum, herunder opplysninger om den tiden det erfaringsmessig vil ta å få visum. Reisearrangøren opplyser dessuten om eventuelle helsemessige formaliteter, som krav til vaksiner eller lignende, samt øvrige dokumenter og forhold som er nødvendige for at reisen kan gjennomføres. For visse land gjelder det spesielle regler for inn- og utreise. Hvis dette er tilfelle, vil det fremgå av avtalen. Den reisende kan kontakte reisearrangøren for å få ytterligere informasjon om disse reglene.

Reisearrangørens opplysninger krav til pass og visum for den reisende tar utgangspunkt i reglene som gjelder for norske statsborgere. Hvis den reisende ikke har norsk pass eller  dobbelt statsborgerskap, skal den reisende gjøre reisearrangøren oppmerksom på dette, slik at den reisende kan få riktig rådgivning og veiledning, bl.a. henvisning til de relevante myndighetene. Mer informasjon om bestemmelser om reiser til ulike land finner du blant annet på www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ og www.fhi.no.

4.2. Bevegelseshemmede personer

Det vil fremgå av reisearrangørens tilbudsmateriall om reisen generelt er egnet for bevegelseshemmede personer. Den reisende kan dessuten før avtalen inngås anmode reisearrangøren om å få nøyaktige opplysninger om reisens egnethet i forhold til den reisendes behov. Det er en forutsetning for en slik forespørsel at den reisende gir reisearrangøren alle nødvendige og relevante opplysninger om sine behov.

4.3. Navn på reisedokumenter

Den reisende er ansvarlig for at de navn som fremgår av den reisendes reisedokumenter og bestillinger er identiske med det fulle navnet som fremgår av den reisendes pass. Hvis den reisende blir oppmerksom på uoverensstemmelser mellom reisedokumenter og pass, skal den reisende straks meddele dette til reisearrangøren, som vil forsøke å korrigere feilen. Beror uoverensstemmelsen på den reisende, vil den reisende være ansvarlig for eventuelle utgifter i forbindelse med dette. Hvis det ikke er mulig å foreta endringer, kan den reisende ikke holde reisearrangøren ansvarlig.

4.4. Rettidig fremmøte

I de tilfeller hvor den reisende ikke kan komme frem til den bestilte reiseytelsen i tide, skal den reisende rette en henvendelse om dette til den gjeldende leverandøren og opplyse om det senere fremmøtet. Hvis den reisende ikke oppnår en tilfredsstillende løsning med leverandøren, skal den reisende kontakte reisearrangøren. Dersom den reisende unnlater å henvende seg til henholdsvis leverandøren og/eller reisearrangøren, vil reservasjonen bli annullert av leverandøren, og den reisende vil ikke kunne gjøre bruk av reservasjonen eller få betalingen for den refundert.

Dersom flybilletter er en del av pakkereisen, skal disse benyttes i korrekt rekkefølge. Hvis den reisende ikke bruker flybillettene i korrekt rekkefølge, vil flyselskapet annullere de resterende flystrekningene. Den reisende kan derfor ikke bare bruke enkelte strekninger av en flyreise. F.eks. kan den reisende ikke kun benytte seg av en hjemreise.

Den reisende skal ha gjennomført en eventuell innsjekking innen de tidene og på de stedene som er opplyst i reiseplanen eller via andre tydelige anvisninger om seneste innsjekking på ut- og hjemreisen. Den reisende er ansvarlig for å gi seg til kjenne i innsjekkingskøen hvis den reisende måtte forutse at han/hun ikke vil kunne gjennomføre innsjekkingen innen den opplyste tiden.

Den reisende skal holde seg informert om hjemreisetider i god tid før hjemreise og orientere seg om hvorvidt det er foretatt eller annonsert endringer av den hjemreisetiden som er oppført i reisedokumentene. Slike endringer vil den reisende få opplyst individuelt eller ved oppslag på et på forhånd avtalt sted, av enten reisearrangøren, representanter for reisearrangøren eller reisearrangørens underleverandører.

Den reisende skal løpende holde seg oppdatert om avgangssteder og –tider for de inkluderte transportmidlene. Dette kan f.eks. skje ved å straks etter ankomst på en flyplass holde øye med oversiktsskjermene og kontakte personalet på flyplassen ved tvil om hvilke terminaler eller utganger flyet går fra. Terminal- og utgangsendringer forekommer ofte, og dette er utenfor reisearrangørens kontroll. Den reisende kan i slike situasjoner ikke gjøre krav gjeldende overfor reisearrangøren.

4.5. Ordensbestemmelser

Den reisende skal rette seg etter de ordensbestemmelsene som gjelder for alle pakkereisens underleverandører, som f.eks. hoteller, flyplasser og transportmidler.

Den reisende skal opptre slik at medreisende ikke føler seg plaget. I grove eller gjentatte tilfeller kan upassende opptreden føre til at den reisende bortvises fra videre deltakelse på reiser organisert av reisearrangøren eller dennes representanter. I slike tilfeller er den reisende ansvarlig for egen hjemtransport og utgifter som følger av dette. Den reisende er i tilfeller av bortvisning ikke berettiget til å få noen form for tilbakebetaling av pakkereisens pris.

Reisearrangøren er ikke ansvarlig overfor offentlig myndighetsutøvelse, inkludert, men ikke begrenset til, politiets inngrep overfor/håndtering av den reisende i forbindelse med den reisendes upassende adferd. Den reisende er i slike situasjoner selv ansvarlig for de utgiftene som den reisende eventuelt vil bli påført. I tillegg kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende overfor reisearrangøren og vil heller ikke være berettiget til tilbakebetaling av pakkereisens pris.

4.6. Manglende etterlevelse

Hvis den reisende unnlater å overholde kravene til pass, visa, helsemessige formaliteter, angivelse av korrekt navn på reisedokumentene samt kontroll av disse, reglene om rettidig fremmøte samt ordensbestemmelsene, kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende verken overfor reisearrangøren, formidleren eller underleverandøren av pakkereisen for eventuelle følger, mangler, uleiligheter eller tap som den manglende etterlevelsen av den reisendes generelle plikter måtte medføre.

5. Endringer av den inngåtte avtalen:

5.1. Overdragelse av pakkereisen

Den reisende kan overdra reisen til en annen person mot å betale et endringsgebyr på  1.000 kr. (se mer om flybilletter nedenfor).

Melding om overdragelse skal gis til reisearrangøren via et varig medium senest 7 dager før reisens start. Melding etter dette tidspunktet medfører at den reisende mister retten til å overdra pakkereisen.

Overdragelse kan kun skje hvis den personen pakkereisen overdras til oppfyller de kravene som reisearrangøren oppga ved avtalens inngåelse angående nødvendige betingelser og krav for gjennomføring av reisen, blant annet om pass, visa og helsemessige krav.

Adgangen til å overdra pakkereisen kan helt eller delvis begrenses av reisearrangøren dersom overdragelsen ikke er mulig som følge av underleverandørens vilkår. Begrensninger i adgangen til overdragelse vil alltid fremgå tydelig av den reisendes reisedokumenter.

I den forbindelse henledes den reisendes oppmerksomhet på at de aller fleste flybillettene som inngår i pakkereiser ikke kan endres eller refunderes når de er bestilt (”non refundable”-billetter). Derfor vil det ikke være mulig å overdra slike flybilletter. Noen flybilletter kan overdras mot et gebyr og dette gebyret varierer avhengig av flyselskap og billettype. Dette gebyret betales av den reisende i tillegg til det ovennevnte endringsgebyret.

Overdrageren av pakkereisen og den personen pakkereisen overdras til hefter solidarisk for betaling av eventuelle utestående beløp og omkostninger som følge av overdragelsen.

5.2. Den reisendes endringer av pakkereisen

Dersom den reisende ønsker å foreta endringer i pakkereisen, skal han/hun kontakte reisearrangøren hurtigst mulig. Hvis det er mulig for reisearrangøren å endre pakkereisen, skal den reisende være ansvarlig for de ekstrautgiftene endringene medfører. Reisearrangøren er ikke forpliktet til å foreta endringer i pakkereisen.

Dersom den reisende ønsker å foreta endringer som reisebyrået ikke kan oppfylle i den eksisterende avtalen, vil endringen, hvis den reisende fastholder ønsket om å få endret pakkereisen, anses som en avbestilling av pakkereisen, jfr. avsnitt 6.2, og som en ny bestilling.

5.3. Reisearrangørens endringer av pakkereisen

5.3.1. Uvesentlige endringer

Reisearrangøren er før pakkereisens påbegynnelse berettiget til ansvarsfritt å foreta uvesentlige endringer av pakkereisen uten den reisendes samtykke. Den reisende er forpliktet til å akseptere slike endringer hvis reisearrangøren før pakkereisens start og uten unødig forsinkelse klart og tydelig opplyser den reisende om de aktuelle endringene.

5.3.2. Andre endringer

Hvis reisearrangøren før pakkereisens start enten:

 • foretar vesentlige endringer av pakkereisen
 • eller ikke kan levere bestemte ytelser som den reisende har anmodet om og som reisearrangøren har samtykket i å levere

har den reisende følgende rettigheter:

 • den reisende kan heve avtalen og få refundert de beløpene som er innbetalt i forbindelse med reisen
 • eller hvis reisearrangøren tilbyr det, kan den reisende delta på en erstatningsreise.

Reisearrangøren er forpliktet til, uten unødig forsinkelse, å henvende seg til den reisende og opplyse om de vesentlige endringene, samt om hvilken eventuell betydning de måtte ha for pakkereisens pris.

Reisearrangøren skal i sin henvendelse fastsette en rimelig frist for når den reisende skal informere om sin beslutning, og i tillegg opplyse om at konsekvensen av å ikke overholde denne fristen innebærer at den reisende anses for å ha akseptert endringer omfattet av punkt 5.3.2.

Den reisende kan i visse situasjoner ha rett til erstatning hvis det er oppstått et økonomisk tap som følge av ovenstående vesentlige endringer, med mindre årsaken til dette er uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter.

6. Avtalens opphør:

6.1. Angrerett

For kjøp av pakkereiser gjelder ingen angrerett, jfr. den danske forbrukeravtalelovens § 18, andre ledd første punktum samt § 7, andre ledd femte punktum, der det fremgår at  befordring av personer ikke omfattes av forbrukeravtaleloven.

6.2. Avbestilling av pakkereisen

6.2.1. Normale avbestillingsvilkår

Den reisende kan avbestille pakkereisen før pakkereisens start i henhold til de nedenstående standardiserte avbestillingsvilkårene:

 • Ved avbestilling mellom bestillingsdatoen og 60 dager før avreisedagen refunderes ikke depositum.
 • Ved avbestilling senere enn 60 dager før avreisedagen refunderes ikke det innbetalte beløpet.

Den reisende kan på anmodning få en begrunnelse for avbestillingsgebyrets størrelse.

6.2.2. Avbestilling i tilfelle krigshandlinger o.l.

Den reisende kan uten å betale gebyr avbestille en pakkereise før pakkereisens start hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette inntreffer uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter som vesentlig berører leveringen av pakkereisen eller befordringen av passasjerer til reisemålet.

For at den reisende skal kunne avbestille uten å betale gebyr må de angjeldende, uunngåelige og ekstraordinære omstendighetene utfra en objektiv vurdering gjøre det umulig å reise trygt til reisemålet, f.eks. på bakgrunn av råd eller uttalelser fra Utenriksdepartementet, helsemyndighetene e.l. Se www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163 og www.fhi.no.

Den reisende har i tilfelle gebyrfri avbestilling rett til å få refundert reisens fulle pris, men har ikke rett til ytterligere kompensasjon fra reisearrangøren.

Den gebyrfrie avbestillingsretten gjelder imidlertid ikke hvis kunden ved avtalens inngåelse var kjent med eller burde vært kjent med den angjeldende hendelsen eller hvis hendelsen for øvrig var allment kjent.

Hvis den reisende ikke avbestiller gebyrfritt i henhold til det ovenstående, gjelder de alminnelige avbestillingsreglene, jfr. avsnitt 6.2.

For rundreiser gjelder at den reisende kun har rett til å avbestille den delen av pakkereisen som foregår i det frarådede området. Hvis denne delen av pakkereisen utgjør en vesentlig del av pakkereisen, har den reisende imidlertid rett til å avbestille hele reisen.

6.2.3. Tidspunkt for tilbakebetaling og beregning av avbestillingsgebyr.

Tilbakebetaling av beløp i henhold til pkt. 6.2.1 og 6.2.2 skal skje senest 14 dager etter den reisendes avbestilling av pakkereisen, så derfor beregnes gebyret ved individuell avbestilling også senest på dette tidspunkt, i forhold til muligheten for gjensalg av de avbestilte reiseytelsene.

6.3. Reisearrangørens oppsigelse

6.3.1. Oppsigelse på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter

Reisearrangøren kan dessuten ansvarsfritt si opp avtalen om en pakkereise hvis reisearrangøren er forhindret fra å oppfylle avtalen på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og reisearrangøren informerer den reisende om oppsigelsen av avtalen uten unødig forsinkelse og før pakkereisens start.

Den reisende får i ovenstående oppsigelsessituasjoner refundert de beløpene de har innbetalt for reisen senest 14 dager etter oppsigelsen, men den reisende vil ikke ha krav på erstatning.

7. Mangler og reklamasjon:

Hvis det fastslås en mangel etter reisens start – underveis eller på reisemålet – skal den reisende etter å ha konstatert mangelen omgående reklamere den overfor reisearrangøren, reisearrangørens representant på reisemålet eller til den underleverandøren mangelen angår.

Hvis reisearrangørens representant eller underleverandør ikke kan eller vil avhjelpe eller ikke etter den reisendes oppfatning avhjelper på en tilfredsstillende måte, skal den reisende reklamere direkte overfor arrangøren.

Den reisende skal påse at reklamasjonen blir dokumentert av reisearrangørens medarbeidere og/eller underleverandører på stedet – f.eks. gjennom en merknad i en hotellbok eller i annen skriftlig form. I tillegg bør den reisende sørge for å få utlevert en skriftlig bekreftelse på reklamasjonen.

Hvis den reisende unnlater å reklamere som beskrevet ovenfor, vil det ha konsekvenser for den reisendes rett til i ettertid å klage på mangelen og til å få kompensasjon.

8. Begrensninger i reisearrangørens erstatningsansvar:

Flyselskapene har det direkte ansvaret for transportens korrekte gjennomføring, etter Warszawa- og Montreal-konvensjonene, EU-forordning 889/2002 og 261/2004 samt Luftfartsloven.

Reisearrangøren begrenser sitt ansvar til de på enhver tid gjeldende beløpsgrensene som fremgår av Warszawa- og Montreal-konvensjonene (luftbefordring), Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 (befordring til sjøs) og COTIF konvensjonen og EU forordning 1371/2007 (jernbanebefordring). Reisearrangørens erstatningsansvar kan derfor ikke overstige det beløpet som gjelder for de transportørene som har det direkte ansvaret for gjennomføringen av reisen.

Gjeldende SDR-kurs (XDR) finner du på www.norges-bank.no

Begrensningene på maksimal erstatning ifølge Warszawa- og Montreal-konvensjonene er satt til:

 • Ved passasjerers død eller skade: 128.821 SDR – dersom flyselskapet kan godtgjøre at det ikke har handlet uaktsomt eller opptrådt ukorrekt, eller dersom hendelsen skyldes tredjeparts uaktsomme eller ukorrekte oppførsel
 • Ved skader som skyldes forsinkelse av persontransport: 5.346 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap, skade på eller forsinkelse av bagasje: 1.288 SDR

Begrensningene på den maksimale erstatningen ifølge Athen-konvensjonen og EU-forordning 392/2009 er fastsatt til:

 • Ved passasjerers død eller skade: 250.000 SDR til 400.000 SDR – alt etter skadens årsak og transportørens utviste skyld
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på håndbagasje: 2.250 SDR
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på kjøretøyer, herunder bagasje i eller på kjøretøyet: 12.700 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade som er forvoldt på grunn av feil fra transportørens side
 • Ved ødeleggelse, tap eller skade på av annen bagasje enn håndbagasje og kjøretøyer: 3.375 SDR

Såkalte ”verdigjenstander” erstattes ikke etter disse reglene.

Begrensningene på den maksimale erstatningen ifølge COTIF-konvensjonen og EU- forordning 1371/2007 er fastsatt til:

 • Ved passasjerers død og skade: 175.000 SDR
 • Ved tap av eller skade på gjenstander: 1.400 SDR
 • Ved helt eller delvis tap av et kjøretøy: 8.000 SDR
 • Ved skade på gjenstander etterlatt i kjøretøyet: 1.400 SDR – transportøren er kun ansvarlig for skade som er forvoldt på grunn av feil fra transportørens side

Hvis ansvaret for transportøren ikke er begrenset i annen EU-lovgivning eller internasjonale konvensjoner, begrenser reisearrangøren sitt ansvar til tre ganger pakkereisens samlede pris.

9. Fremsettelse av krav etter reisens avslutning:

Krav om erstatning og/eller forholdsmessig avslag i reisens pris – som følge av mangler som er korrekt reklamert og som ikke er avhjulpet av reisearrangøren – skal fremsettes overfor reisearrangøren i rimelig tid etter reisens avslutning. I motsatt fall mister den reisende retten til å gjøre krav mot reisearrangøren gjeldende.

Den reisende kan klage til Customerservice@tourcompass.com.

10. Adgang til motregning ved utbetaling av erstatning og/eller kompensasjon:

Den reisende skal ved sending av sin reklamasjon til reisearrangøren opplyse om den reisende også har søkt om erstatning eller kompensasjon fra transportøren på grunnlag av EU-forordninger om passasjerrettigheter og erstatningsansvar ved passasjertransport og de internasjonale konvensjonene som også regulerer disse forholdene.

Dersom den reisende har fått erstatning og/eller kompensasjon fra transportøren, har reisearrangøren rett til å motregne erstatningen og/eller kompensasjonen etter lov om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer med den erstatningen og/eller kompensasjonen som den reisende har fått fra transportøren.

11. Verneting og gjeldende lov:

Hvis det ikke er mulig å oppnå enighet om et erstatningskrav og/eller –beløp o.l. ved klage til reisearrangøren eller formidleren, kan den reisende klage saken inn for det danske Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte.

Pakkerejse-Ankenævnets hjemmeside er www.pakkerejseankenaevnet.dk.

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også sendes inn via den europeiske plattformen for tvisteløsning på nett: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. For å gjøre dette trenger du reisearrangørens e-postadresse Customerservice@tourcompass.com.

Reisearrangøren er – som medlem av Danmarks Rejsebureau Forening – forpliktet til å oppfylle kjennelser fra Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens styre gir  dispensasjon fra dette kravet fordi man ønsker å bringe kjennelsen inn for en dansk domstol, jfr. foreningens vedtekter.

Alle tvister og uoverensstemmelser som måtte oppstå eller resultere av en gitt avtales tilblivelse og/eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partene alene eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal, hvis partene ønsker å bruke rettsveien, bringes inn for  danske nasjonale domstoler til endelig avgjørelse og vil være underlagt dansk rett, med mindre annet følger av Rfor. 1215/2012 samt Roma-konvensjonen av 1980.

12. Garanti:

I tilfelle konkurs har reisearrangøren stilt garanti for refundering av den reisendes betalinger hos: Reisegarantifonden, Røjelskær 11, 3. sal, 2840 Holte. Medlemsnr. er 1778

I tilfelle konkurs vil den reisende få alle pengene tilbake gjennom det danske fondet, selv om reisen er booket og betalt i Norge. Våre norske kunder er dekt 100%.

Hvis du har spørsmål om hvordan Rejsegarantifondet fungerer, kan du gå inn på hjemmesiden www.rejsegarantifonden.dk eller kontakte dem på telefon +45 4587 8333 .

Telefon
85 29 54 24
Se åpningstider
Mandag - torsdag fra 10-16
Fredag fra 10-14
Få gratis tilbud

Personlig og pålitelig service fra engasjerte reisespesialister.

Vi sitter klare til å besvare alle dine spørsmål, lytte til ønskene dine og gi deg ærlig og kompetent rådgivning basert på våre mangeårige erfaringer med reiseopplevelser i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Oseania.

Telefon
85 29 54 24
Se åpningstider
Mandag - torsdag fra 10-16
Fredag fra 10-14
Få gratis tilbud

Personlig og pålitelig service fra engasjerte reisespesialister.

Vi sitter klare til å besvare alle dine spørsmål, lytte til ønskene dine og gi deg ærlig og kompetent rådgivning basert på våre mangeårige erfaringer med reiseopplevelser i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Oseania.

HVORFOR REISE MED TOURCOMPASS?
Derfor velger kundene oss
 • Personlig service fra reisekonsulenter med personlig erfaring
 • Dedikert bestillingsteam sørger for en god begynnelse på reisen
 • Assistanse døgnet rundt på reisen
 • Gjennomtenkte programmer med nøye utvalgte høydepunkter
 • Alle reiser inkluderer flyreise, transport og overnatting
 • Du kan ofte tilpasse reisen etter dine egne ønsker
 • Overnatting på flotte steder
 • Nøye utvalgte lokale guider med meget gode kunnskaper
 • Valgt av tusenvis av gjester siden 2006
 • Alle reiser er utprøvd og kvalitetssjekket av vårt eget team
 • Langsiktig samarbeid med et stort nettverk av samarbeidspartnere
 • Vi garanterer de beste prisene
 • Et utmerket samarbeidsforhold med partnerne våre sikrer den beste kvaliteten og prisen
 • Vi optimerer logistikken og prosessene våre, slik at du kun betaler for det som betyr mest
 • Vårt medlemskap i Rejsegarantifonden (nr. 1778) er din sikkerhet mot en eventuell konkurs